VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Federalni Zavod za zaposljavanje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Javna ustanova -Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
DJELATNOST(I) Rad,socijalna zastita,raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dinka Herenda, samostalni referent za izdavanje radnih dozvola
Telefon: 033 569 110
E-mail: dinka herenda@juszzks.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje radnih dozvola strancima – stranim ulagačima-investitorima, radi većeg privrednog rasta Kantona i većeg zapošljavanje BH građana
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o strancima, član 64. i 65. (“Službeni glasnik BiH”, br. 88/15 ); Zakon o zapošljavanju stranaca, član 7. i 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 111/12); , Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 100/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole 50 KM 161-000-00285700-03 Vr.prih.: 722611; prima. Federalni zavod za zapošljavanje
Naknada za administrativne troškove u postupku izdavanja radne dozvole 100 KM 154-001-20001352-17 budž.org. Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”Sarajevo;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i Prezime (stranca)
Država iz koje dolazi
Naziv poslodavca
Adresa poslodavca
Period za koji se traži izdavanje radne dozvole
Obrazloženje zapošljavanja stranca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pasoš MUP Ovjerena kopija
Rješenja o obavljanju djelatnosti Općinski sud ili općina Ovjerena kopija
Dokaz o solventnosti poslodavca Banka Ovjerena kopija
Dokaz o podmirenim poreznim obavezama Porezna ispostava Original
Dokaz o uplati naknade troškova Banka/pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) do 1.godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva