VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Javna ustanova -Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Općinski biro za zapošljavanje
DJELATNOST(I) Rad,socijalna zastita,raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elzana Aganović, šef odjeljenja za poslove izdavanja radnih dozvola
Telefon: 033/569-139
E-mail: elzana.aganovic@juszzks.com.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, član 14. (“Službene novine FBiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08); Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99); Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja , član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 24/06 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ulica i broj
Svrha
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Prijava mjesta prebivališta ili boravišta MUP Na uvid
Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja (ako nije upisan u radnu knjižicu) Obrazovna institucija Na uvid
Uvjerenje je oslobođeno od plaćanja takse u smislu člana 8. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01- Prečišćen tekst, 22/02, 10/05 i 26/08). JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok za rješavanje predmeta je 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Za uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija rok 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do promjene statusa
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva