VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat veterinarske inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora
Telefon: 033 569 891
E-mail: selmir.velic@kuip.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđivanje uslova definisanih u certifikatu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o veterinarstvu BiH,član 16.,”Službeni glasnik BiH “, broj: 34/02,Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međiunarodnom prometu,član 29.,”Službeni glasnik BiH “, broj: 33/03, 14/04 i 35/05
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Zakon o administrativnim taksama KS 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog subjeta
Adresa prebivališta/sjedišta
Broj veterinarskog certifikata
Zemlja izvoznica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Veterinarski certifikat Ured za veterinarstvo BiH Original
Dokaz o uplati takse (Taksena marka) Kanton Sarajevo Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok za rješavanje 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva