VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna inspekcija za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat veterinarske inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selmir Velić, glavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora
Telefon: 033 569 891
E-mail: selmir.velic@kuip.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 169. ,”Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99 ;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenje 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Ulica
Kontakt telefon
Vrsta uvjerenja koje se traži
Svrha u koju se uvjerenje traži
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva