VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat veterinarske inspekcije
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bosno Vildana
Telefon: 033 569 871
E-mail: vildana.bosno@kuip.ks. gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je transparentnost u radu i dostupnost informacijama kojima ovaj organ raspolaže
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sloodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,član 4. i 14.,Službene novine Federacije BiH broj: 32/01 i 48/11,Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama ,tačka V,”Službene novine FBiH”, broj: 57/01,Vodič za pristup informacijama,tačka VIII,Broj: 14-01-49-192-1/09 od oktobra 2009.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za umnožavanje Umnožavanje informacije koja sadrzi više od 10 strana, obaveza podnosioca zahtjeva je da izvrši uplatu naknade u vidu 0,10 KM po jednoj stranici. 338-000-22100192-60 Vrsta prihoda-722613; Primalac- Depozitni račun Kantona Sarajevo Budžetska organizacija:1109001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Sadržaj informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka) MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi Notar Original
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine
koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa
Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.
Pošta/banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme rješavanja ovisi o vrsti tražene informacije.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva