VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elmina Kabadaja, viši samostalni referent
Telefon: 033-562-279
E-mail: elmina.ka1@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova školovanja pripadnicima boračke populacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 5. stav ( 2) tačka 26) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novačane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva , Član 2. tačka 1 (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/09, 7/11, 30/13 , 14/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Općina i adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Kontakt telefon
Naziv škole, način školovanja ( polaganje dopunskih i razrednih ispita, vanredni studij itd. ), godina-razed
Stepen stručne spreme i zanimanje za koje se školuje
Razlog nemogućnosti da samostalno plati troškove školovanja
Ime oca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIH Općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje službe za zapošljavanje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Original ili ovjerena kopija
Potvrda obrazovne ustanove iz koje je vidljivo da je podnosilac zahtjeva upisan na traženo školovanje Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Račun ili predračun na kojem je vidljiva specifikacija usluga i cijena troškova školovanja Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva ne obnavlja upis-školsku godinu Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva do sada nije dobio novčanu pomoć ili primao stipendiju od Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, nekog drugog organa ili institucije za školovanje za koje se traži pomoć Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanja prava na porodičnu/invalidsku penziju Nadležna općina-služba boračko-invalidske zaštite Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jedna budžetska godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva