VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Rasim Duraković, stručni savjetnik
Telefon: 033/562 010
E-mail: rasim.durakovic@mbp.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć borcima-braniteljima u rješavanje stambenih potreba.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 35., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14; Uredba o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 20., «Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/07, 23/09, 10/11, 33/12, 16/14, 26/14; Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, član 4. stav (1), „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/07,36/08, 18/11, 42/12 i 24/13, 14/15;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Način kako je rješena stambena situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIH Općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FbiH/općinska služba boračko-invalidske zaštite Kopija
Naredba o činovanju Općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH / nadležna općina-služba boračko-invalidske zaštite Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta podnosioca zahtjeva Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Original ili ovjerena kopija
Rodni list podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstva Općina Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju MUP/policijska uprava prema mjesti prebivališta-boravišta podnosioca Original ili ovjerena kopija (uvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova porodičnog domaćinstva Poslodavac/PIO /MIO Original ili ovjerena kopija (dokaz o primanjima podrazumijeva:
potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa; primanja po osnovo lične i porodične invalidnine; ličnog,porodičnog,materijalnog obezbjedjenja i po drugom osnovu..)
Izjava da su podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva evidentirani kod Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nadležna općina Original ili ovjerena kopija
Izjava o statusu stanovanja podnosioca zahtjeva:
a) stanuje u alternativnom smještaju koji je dužan napustiti,
b) stanuje kao podstanar,
c) stanuje u vlastitoj neuslovnoj stambenoj jedinici,
d) stanuje kod roditelja.
Nadležna općina Original ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva kao i njegovi članovi porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili posjednici bilo koje stambene jedinice u KS i na ostalim područjima BiH, niti su podnjeli zahtjev za upis vlasništva Nadležna općina Original ili ovjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva da nije dobio donaciju od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izjava za ona lica koja su dobila donaciju- tačan iznos odobrene donacije i naziv institucije od koje je dobijena donacija Nadležna općina Original ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva nije, niti je bio u statusu raseljenog lica Nadležna općina Original ili ovjerena kopija
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstva Federalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije Original ili ovjerena kopija
Ljekarski nalaz o teškoj bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija (ukoliko je ima)
Građevinska dozvola,rješenje o legalizaciji objekta,naknadna urbanističku saglasnost za legalizaciji objekta, ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru općina, gruntovnici ili KPU(knjiga položenih ugovora ) Općinskog suda u Sarajevu Općina/Zemljišnoknjižni ured Original ili ovjerena kopija (navedene dokumente je potrebno priložiti ukoliko se dodjeljuju jednokratna bespovratna sredstva u građevinskom materijalu)
Rješenje o legaliz.objekta,naknadnu urban.sag. za legaliz.objekta,ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru općina, gruntovnici ili KPU(knjiga položenih ugovora ) Općin. suda u Sa i rješenje nadležnog cen.za soc.rad(korisnik stalne soc.pom.) Općina/ZK-ured Ovjerena kopija (navedene dokumente je potrebno priložiti ukoliko se dodjeljuju jednokratna bespovratna sredstva u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga)
Ugovor ili predugovor o kupoprodaji stambene jedinice na ime lica koje traži odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice sklopljen sa fizičkim ili pravnim licem u periodu 2015/2016.god. Općina/notar Original Jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice
Revizorno rješenje o pravu na porodičnu/invalidsku penziju Općinska služba za invalidsko boračku zaštitu Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Jedna budžetska godina.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva