VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Mistrić, stručni saradnik
Telefon: 033/562-010
E-mail: dzenana.mistric@mbp.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć borcima-braniteljima koji se nalaze u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine , član 62. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba i prava na obezbjeđenje ogrjeva , član 34. („Službene novine Kantona Sarajevo“ ,broj: 30/09, 7/11, 30/13 i 14/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Materijalna situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIH Općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FBiH Original ili ovjerena kopija
Lične karte ili prijave mjesta boravka-prebivališta za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domačinstva Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje Službe za zapošljavanje Služba za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domačinstava Poslodavac/PIO/MIO Ovjerena kopija
Izjava da podnosilac ranije nije ostvario pravo za koje se podnosi zahtjev Nadležna općina Original Nadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva kao i punoljetni članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu evidentirani kao poreski obveznici Porezna uprava prema mjestu prebivališta/boravišta Original ili ovjerena kopija
Rodni list za samce ( ne stariji od šest mjeseci) Matični ured Original ili ovjerena kopija
Revizorno rješenje o priznavanju prava na ličnu/porodičnu penziju Nadležna općina- služba za boračko-invalidsku zaštitu Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Jedna budžetska godina
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva