VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za pravne,opće i administrativne poslove
DJELATNOST(I) Boračka pitanja
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Denalda Poljak, suradnik za pravne poslove
Telefon: 033/562-022
E-mail: denalda.poljak@mbp.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnicima boračke populacije plaćanjem -dodjelom jednokratne, dugoročne, beskamatne novčane pozajmice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 33. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Uredba o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 8. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/07, 23/09, 10/11,33/12, 16/14, 26/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Općina
Broj članova domaćinstva
Način kako je riješena stambena situacija
Kontakt telefon
Općina
Ime oca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama člana. 1.i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine Općinska služba za boračka pitanja ili grupa za vođenje evidencije Kopija
Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta za podnosioca zahtjeva Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da je podnosilac zahtjeva i čl. domaćinstva saglasni da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kontrolor podataka može obrađivati njihove lične podatke Nadležna općina Original Nadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu) (U skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06)
Rodni list za podnosioca zahtjeva i sve članove porodičnog domaćinstva Općina Ovjerena kopija
Kućna lista Općina Original
Uvjerenje o kretanju MUP-policijska uprava prema mjestu prebivališta/boravišta Ovjerena kopija (Uvjerenje o kretanju za podnosiova zahtjeva obuhvata period od 01.01.1991 do dana izdavanja uvjerenja)
Dokaz o ukupnim primanjima podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova domaćinstva Poslodavac/PIO /MIO/Služba za zapošljavanje Ovjerena kopija Dokaz o ukupnim primanjima:
Potvrda o primanjima od poslodavca; ček od penzije iz radnog odnosa; primanja po osnovu lične i porodične invalidnine; po osnovu boračko-invalidske zaštite i dr.
Iz. podn. zah. da nije dobio don. ili novč. poz. od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izj. za lica koja su dobila don. ili novč. poz. sa tačnim izn. odobrene don. ili novč. poz. i naziv institucije od koje je dobijena don. ili novč. poz. Općina Original
Iz. ovj. od opći. sl. za ovj. da podn. zah. kao i njegovi čl. por. dom. nisu vlasnici jednog ili više poslovnog prostora izuzev poslovnog prostora u kojem obavljaju djelatnost iz koje obebjeđuje uslove za egzistenciju svojoj por. Općina Original
Dokaz o dodatnom boračkom statusu jednog ili više članova porodičnog domaćinstva Federalno ministarstvo za boračka pitanja – općinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija na okolnost teške bolesti podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija
Dokaz o radnom stažu za podnosioca zahtjeva ili šehida-poginulog borca ili umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog demobilisanog borca PIO/MIO Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva