VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo finansija
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sekretar ministarstva
DJELATNOST(I) Finansijski i budžetski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zejna Avdić, sekretar ministarstva
Telefon: 033 565 001
E-mail: zejna.avdic@mf.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Slobodan pristup informacijama koje se nalaze u posjedu Ministarstva finansija KS, transparentnost trošenja javnih prihoda kao i radi ostvarenja i zaštite prava podnosioca zahtjeva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, član. 200. (“Službene novine FBiH” 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član 11. i 14. (“Službene novine FBiH” broj: 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine FBiH”, broj: : 57/01, 48/11); Vodič za pristup informacijama, tačka VII (08-03-15-1037/02 od 15.04.2002.
godine. i 08-03-05-1037/02 od 06.06.2016.godine)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja Cijena troškova umnožavanja zahtjevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722631; budž.org. 190100001; prima. Ministarstvo finansija
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / Naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka) MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi Notar Original
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH Pošta/banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neograničeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva