VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za kulturu i sektor za ekonomsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Kozadra, stručni savjetnik
Telefon: 033 562 136
E-mail: elvedina.kozadra@mks.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje da li samostalni umjetnik ispunjava uslove za uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo, koje se vrši svake godine na osnovu relevantne dokumentacije koju je istaknuti samostalni umjetnik dužan priložiti u skladu sa Zakonom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. ,“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ,Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima ,član 29. ,“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 45/15 prečišćeni tekst ,Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona ,član 15. ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/12
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Telefon
E-mail
www adresa
JMB
Matični broj osiguranja
Prebivalište i adresa
Završena škola
Broj i datum sticanja diplome
Područje umjetničkog stvaralaštva kojim se umjetnik bavi
Članstvo u umjetničkom udruženju i godina učlanjenja
Datum i razlozi prestanka svojstva
Broj i datum rješenja o prestanku svojstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokazi o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj godini Relevantne organizacije Original ili ovjerena kopija
Izjava data pod moralnom i materijalnom odgovornošću da su prijavljeni svi prihodi (od umjetničke i neumjetničke djelatnosti) poreskoj upravi Općina/notar Original
Poresko uvjerenje Porezna uprava FBiH Original
Za umjetnike koji borave u inostranstvu duže od šest mjeseci: Potvrda o boravku u inostranstvu u trajanju dužem od šest mjeseci.

Potvrda o boravku u inostranstvu u trajanju dužem od šest mjeseci.

Nadležni organ/ambasada Original
Potvrda nadležnog organa zemlje boravišta da nije zasnovao radni odnos ili ugovor o radu Nadležni organ/ambasada Original
Za umjetnike koji borave u inostranstvu duže od šest mjeseci: odjava iz zemlje u kojoj je boravio Nadležni organ/ambasada Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva