VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sekretar ministarstva
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Prelčec, sekretar ministarstva
Telefon: 033 562137
E-mail: ljiljana.prelcec@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti trećim licima zaštitu njihovih prava i nesmetan pristup informacijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama, 1.1 i 14., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/01 i 48/11; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 49/99; Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3., “Službene novine FBiH”, broj : 57/01; Vodič za pristup informacijama od decembra 2005. godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za umnožavanje Cijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi:
0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica;
5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju
338 000221 001 9263 Vr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa podnosioca
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom MUP Na uvid (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi Notar Original
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine Pošta/banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva