VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Mešković, stručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Telefon: 033 562 134
E-mail: indira.meskovic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje aktivnosti u jednoj ili više škola (edukacija, anketiranje, istraživanje, promocija…) Kontrola sadržaja aktivnosti u smisu prilagođenost ciljnim grupama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BIH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 78., “Službene novine KS”, broj: 10/04; Zakon o srednjem obrazovanju, član 110., “Službene novine KS”, broj: 23/10.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Predmet zahtjeva
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kopija anketnog upitnika
Opis načina istraživanja i uzorka koji će biti obuhvaćen istraživanjem
Svrha istraživanja
Naziv ustanove, udruženja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat istraživanja – sažetak projekta istraživanja Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija ili kopija Na zahtjev Ministarstva, po potrebi dostavljati dodatnu dokumentaciju.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Školska godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva