VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alija Grabovica, stručni savjetnik
Telefon: 033/562-276
E-mail: alija.grabovica@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ustanovama, član 5.,6.,7.,8. i 9., “Službeni list RBiH”,broj: 6/92,8/93 i 13/94; Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka, član 26. i 28.; Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 10., 11., 12., 13., i 14., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13; Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu, Cjeloviti Pedagoški standard i normativi, “Službene novine Kantona Sarajevo” broj :16/07 i 27/08; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva
Naziv osnovne škole
Sjedište
Adresa
Kontakt telefon
E-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o opravdanosti osnivanja osnovne škole Osnivač Original
Akt o osnivanju osnovne škole Osnivač Original
Dokaz da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programom Osnivač Ovjerena kopija
Dokaz da je obezbjeđen školski prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa odgovarajućim normativima Osnivač Ovjerena kopija
Dokaz o ispunjenosti finansijskih sredstava za rad škole Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva