VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alija Grabovica, stručni savjetnik
Telefon: 033/562-276
E-mail: alija.grabovica@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućava osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o ustanovama, član 51., „Službenom listu RBiH“ broj: 6/92, 8/93 I 13/94; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 14., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 2/13, 15/13; Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu, sve odredbe, “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 16/07 i 27/08; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vodjenja Registra osnovnih škola, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Akt o osnivanju ustanove za osnovno obrazovanje Osnivač Original
Prethodna saglasnost Vlade Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Kopija-original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva