VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za saobraćaj i edukaciju
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Ivazović, pomoćnik ministra
Telefon: 033/770-195
E-mail: azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Organizovanje ispita za kandidate za vozača motornih vozila radi dobijanja vozačke dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 179., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13; Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 2. i 5., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnk o osposobljavanju za vozača motornih vozila, član 2., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnik o načinu i uvjetima provođenja poslova osposobljavanja organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 21., “Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 50/15.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za polaganje ispita iz: poznavanja propisa iz sigurnosti saobraćaja na putevima/upravljanja motonim vozilom za kategoriju/podkategoriju A, A1, i B1; BE, C i C1; D i D1; CE, C1E, DE i D1E Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima 50 KM; Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći 25 KM; Ispit iz upravljanja motornim vozilom: a) A, A1, B i B1 kategorija/potkategorija 60 KM; b) BE, C, C1 kategorija/potkategorija 70 KM; c) D, D1 kategorija/potkategorija 80 KM; d) CE, C1E, DE, D1E kategorija/potkategorija 90 KM; e) komisijski ispit za A1 i B1 potkategoriju, te A i B kategoriju se uvećava za 10 KM u odnosu na cijenu iz tačke a) ovog člana, a za ostale potkategorije/kategorije cijena se uvećava za 15 KM u odnosu na cijene iz tačaka b), c) i d) ovog člana.Kandidat za vozača motornih vozila koji iz trećeg pokušaja ne položi ispit iz propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ili ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći, svaki naredni izlazak na ispit snosni troškove u iznosu od Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima 50 KM.
Ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći 25 KM.
338 000 2210 019263 Vr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
JMB, dan i mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa
Broj telefona
Naziv autoškole
Broj izlazaka na ispit
Kategorija za koju polaže ispit
Da li posjeduje vozačku dozvolu
Izrečena mjera zabrane izdavanja, oduzimanja vozačke dozvole
Zanimanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom Nadležna zdravstvena ustanova Kopija uz predočenje originala na uvid
Potvrda o završenom osposobljavanju iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima Autoškola Original
Potvrda o završenom osposobljavanju iz pružanja prve pomoći Crveni križ Original
Uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima/pružanja prve pomoći Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade Original
Vozačka dozvola ukoliko kandidat ima već položenu neku od kategorija MUP Ovjerena kopija
Prijava boravka CIPS Original ili ovjerena kopija ili kopija
Lična karta MUP Kopija ili na uvid
Potvrda o završenom osposobljavanju iz upravljanja m/v Autoškola Original
Dokaz o plaćenim troškovima Pošta/banka Original
Za strance rješenje o odobrenom boravku Služba za poslove sa strancima Kopija uz predočenje originala na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Uvjerenje o položenom ispitu iz poznavanja propisa iz sigurnosti saobraćaja na cestama važi 1 godinu od dana polaganja/vozačka dozvola važi maksimalno 10 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac zahtjeva se preuzima prilikom prijave za ispit.