VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za visoko obrazovanje i nauku
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sifet Kukuruz, pomoćnik min. za vis.obrazovanje i nauku; Adisa Hota-Peljto, stručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku
Telefon: 033 562 138; 033 562 186
E-mail: sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba; adisa.hota@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u Registar radi ostvarivanja prava na rad visokoškolske ustanove i izdavanja stečenih diploma.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99.; Zakon o visokom obrazovanju, član 13.-22., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10, 15/13, 42/13; Standardi i normativi za o obavljanje djelatnosti obrazovanja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/06; Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u registar akreditovanih visokokokolskih ustanova na području Kantona Sarajevo i Registra akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14;Pravilnik o postupku osnivanja i postupak rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/15.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva
Naziv visokoškolske ustanove
Adresa
Sjedište
Općina
Broj telefona
E-mail
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o davanju saglasnosti na elaborat
o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja visoko-školske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja
predviđenog Zakonom o visokom obrazovanju
Vlada/Skupština KS Kopija
Odluka osnivača o osnivanju visokoškolske ustanove ili
nekog drugog oblika obrazovanja predviđenog Zakonom
o visokom obrazovanju
Osnivač Original
Usvojen elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti
osnivanja visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika
obrazovanja predviđenog Zakonom o visokom
obrazovanju
Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade KS Original Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da je obezbijeđen nastavni kadar u skladu sa
nastavnim planom i programom i Standardima i
normativima
Osnivač Original
Dokaz da je obezbijeđen nastavni prostor, oprema i
nastavna sredstva u skladu sa Standardima i normativima
Osnivač Original
Dokaz da su obezbijeđena finansijska sredstva za rad
visokoškolske ustanove ili nekog drugog oblika obrazovanja
predviđenog Zakonom o visokom obrazovanju
Osnivač/banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok za rješavanje 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva