VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za visoko obrazovanje i nauku
DJELATNOST(I) Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sifet Kukuruz, pomoćnik min.za vis.obrazovanje i nauku; Adisa Hota- Peljto, stručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku
Telefon: 033 562 138; 033 562 186
E-mail: sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba; adisa.hota@mon.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vođenje evidencije studentskih organizacija, radi ostvarenja društveno korisnih potreba studenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine FBIH broj: 2/98 i 48/99; Zakon o studentskom organizovanju na području KS, član 12., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 11/10; Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo, član. 4. i 5., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj :47/14.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva
Naziv studentske organizacije
Skraćeni naziv studentske organizacije
Sjedište
Djelatnost
Ciljevi
Oblik studentske organizacije(studentsko vijeće,unija studenata)
Kontakt telefon
Novi skraćeni naziv studenstke organizacije
Nove djelatnosti i ciljevi
Novo sjedište
Nove osobe ovlaštene za zastupanje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Statut organizacije Osnivač studenstke organizacije Original
Odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje organizacije Odluka nadležnog tijela o zastupanju Original
Rješenje o upisu u Registar udruženja Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo Original
Lična karta osobe ovlaštene za zastupanje studentske organizacije MUP Na uvid
Odluka nadležnog tijela studentske organizacije o promjeni Osnivač studenstke organizacije Original
Zapisnik sa sjednice o radu nadležnog tijela studentske organizacije koje je donijelo odluku o promjeni Studentska organizacija Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za pregled zahtjeva i izadavanje saopćenja i rok za rješavanje urednog zahjteva 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca za promjenu <Preuzimanje obrasca za upis>