VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo prostornog uredjenja, građenja i zaštite okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Uprava za stambena pitanja
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šemsa Šenderović, stručni savjetnik za upravno rješavanje
Telefon: 033/770-164
E-mail: semsa.senderovic@msp.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja kojim se nosiocu stanarskog prava jednog dijela sustanarskog stana dozvoljava proširenje na sustanarski dio stana na kojem je prestalo stanarsko pravo.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 73. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu u kom se traži proširenje na sustanarski dio stana
Podaci o sustanaru koji je koristio sustanarski dio stana na koji se traži proširenje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor o korištenju stana Samoupravna interesna zajednica stanovanja Grada Sarajeva Original ili ovjerena kopija
Rješenje o dodjeli stana Davaoc stana na korištenje Original
Ugovor o korištenju stana za sustanarski dio stana Samoupravna interesna zajednica stanovanja Grada Sarajeva Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30-60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva