VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo prostornog uredjenja, građenja i zaštite okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Uprava za stambena pitanja
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvira Islamović i Elma Nalbantić, viši referenti za automatsku obradu podataka (AOP)
Telefon: 033/770-185
E-mail:

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Kratak opis činjenica o kojima se traži uvjerenje
Svrha u koju se traži izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Punomoć ako se zahtjev predaje u ime druge osobe Nadležni općinski organ Original
Potvrda o vlasništvu stana (po potrebi) Kantonalni stambeni fond Sarajevo Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva