VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Kabinet ministra
DJELATNOST(I) Inspekcijski poslovi i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tarik Kršlak, službenik za pristup informacijama
Telefon: 033/286-921
E-mail: pristuoinformacijama@mup.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje informacija koji se nalaze u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pomaže podnosiocima zahtjeva u drugim postupcima koji se vode pred nadležnim organima
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH , član 11. i 14. (“Službene novine Federacije”, broj : 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01 i 48/11); Vodič za pristup informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja “Cijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi:0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica;5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju” 338 000 22 10019263 Vr.prih.: 722631; budž.org. 190100001; prima. Ministarstvo finansija
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka) MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi Notar Original
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH Pošta/banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 15 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neograničeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva