VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za državljanstvo i matične knjige Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine
DJELATNOST(I) Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nedim Mehmedović, stručni savjetnik za upravno rješavanje u I stepenu
Telefon: 033/407-163
E-mail: administracija.sgrad@mup.ks.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijem u državljanstvo BiH i FBiH
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezene Republike Jugoslavije, član 1. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni sporazumi”, broj: 4/03); Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine, član 5. stav 1. tačka 5. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13); Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, član 12. i 28. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 43/01, 22/09 i 65/11); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, član 17. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 108/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Federalna taksa za sticanje državljanstva BiH i FBiH 450 KM 102-050-00001066-90 Vr.prih.: 722112; budž.org. Račun budžeta FBiH ; prima. FBIH
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (djevojačko prezime) Prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Naziv organa kojem se podnosi zahtjev
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja podnosioca zahtjeva
Ranije državljanstvo
Jedinstveni matični broj
Spol
Prezime i ime oca
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja oca
Državljanstvo oca
Jedinstveni matični broj oca
Ime (djevojačko prezime) Prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, općina i država rođenja majke
Državljanstvo majke
Jedinstveni matični broj majke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Dokument izdaje nadležni organ države porijekla podnosioca zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije Dokument izdaje nadležni organ države porijekla (Srbija) podnosioca zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o boravku podnosioca zahtjeva (stranca) Dokument izdaje nadležna Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o poštivanju pravnog poretka BiH i FBiH Dokument ovjerava nadležni općinski organ/notar Original
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prema mjestu boravka u BiH Dokument izdaje nadležni sud prema mjestu boravka podnosioca zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz kaznene evidencije Dokument izdaje nadležni policijski organ po mjestu rođenja – zemlja porijekla Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Dokument izdaje nadležni općinski organ Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiH bračnog druga podnosioca zahtjeva Dokument izdaje nadležni općinski organ Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi Dokument izdaje banka ili pošta gdje je izvršena uplata Original
Potvrda o prijavi boravka za dijete na teritoriji Federacije Dokument izdaje nadležna služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina za izvršenje, a za izvršena trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva