VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Zavod za planiranje razvoja KS
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Globalni informacioni sistem
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Asim Ajanović, stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti prostornog planiranja
Telefon: 033 258-265
E-mail: AA@zavodzpr-sa.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrditi planiranu namjenu zemljišta na određenim lokalitetima u cilju realizacije izgradnje i uređanja prostora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o prostornom uredjenju, član 28., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05; Pravilnik o utvrdjivanju cijena izdavanja i umnožavanja izvoda iz Prostornog plana Kantona Sarajevo, prostornih planova područja posebnih obilježja i urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo, član 1., broj: 04-23-4577/09 od 10.06.2009. godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za izdavanje i umnožavanje izvoda iz Prostornog plana Kantona Sarajevo( kopiranje i/ili štampanje izvoda formata A4;A3;A0) 30 KM; 60KM;150KM 3380002210019263 Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun trezora Kantona Sarajevo; budž.org. 2701001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica
Kontakt telefon
Vrsta zahtjeva(izvoda) koji se trazi : (prostorni plan, urbanistički plan)
Format u kojem se izvod traži (A4,A3,A0)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastraskog plana Nadležna općinska služba (katastar) Kopija
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original
Koordinate prelomnih tačaka predmetne parcele ili predmetnog obuhvata Firma koja se bavi geodetskim poslovima Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 20 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva